Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz anonimowych danych statystycznych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji "e-Odjazdy" (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę "Iterative Engineering" Krzysztof Gąsior z siedzibą w Zabrzu. 2. W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej jest "Iterative Engineering" Krzysztof Gąsior z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Wolności 191/311, 41-800 Zabrze, NIP: 9691562164, REGON: 361801803 ( zwana dalej: „Administratorem”). 3. Użytkownikiem aplikacji jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną "e-Odjazdy" na urządzeniu mobilnym lub korzysta z aplikacji w formie strony internetowej dostępnej pod adresem https://app.e-odjazdy.pl, i dla obu wymienionych przypadków korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”). 4. Dane osobowe Użytkownika są udostępniane Administratorowi dobrowolnie, a ich udostępnienie ma na celu umożliwienie realizacji usług dostarczanych przez Aplikację. 5. Przetwarzane Dane osobowe Użytkowników nie są, ani nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani komercyjnych, za wyjątkiem funkcji oferowanych przez Aplikację. 6. Dane osobowe Użytkowników nie są, ani nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Administrator zostanie do tego zobowiązany prawnie przez uprawnione organy państwowe. 7. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Aplikację: 1. Dane geolokalizacyjne – lokalizacja Użytkownika. Przetwarzanie poprzez wykorzystanie informacji do realizacji funkcji aplikacji, np. pokazanie położenia użytkownika na mapie. Dane te również mogą być zapisywane w dzienniku wykonanych operacji (tzw. logach), w momencie wywołania określonych usługi np. wyszukiwania najbliższych przystanków. 2. Dane sieciowe – adres IP, nazwa sieci itp. Przetwarzane poprzez wykonywanie zapytań do usług realizujących funkcje aplikacji, np. pobranie najbliższych odjazdów autobusów z wybranego przystanku. W momencie takiego wywołania między innymi informacja z jakiego adresu IP wywołano konkretną usługę jest zapisywana do dziennika wykonanych operacji – tzw. logów 8. Prócz danych osobowych Aplikacja zbiera i przetwarza anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkowników w ramach Aplikacji. Zbieranie i przetwarzanie tych danych ma charakter statystyczny i jest wykorzystywane do poprawy jakości świadczonych usług. 9. Rodzaje anonimowych danych dotyczących aktywności użytkowników przetwarzanych przez Aplikację 1. Dane czasowe – np. histogram czasów wykonania zapytań do poszczególnych usług. 2. Dane częstościowe – np. częstość zapytań do poszczególnych usług w zależności od pory dnia 3. Dane jakościowe – np. ilość nieudanych prób odpowiedzi na zapytanie do wybranej usługi. 10. Aplikacja wymaga dostępu do następujących funkcji urządzania na którym jest uruchamiana: 1. Przechowywania danych (pamięci urządzenia) – na potrzeby zainstalowanie aplikacji na urządzeniu oraz na potrzeby zapisywania jej konfiguracji i ustawień; 2. Dostępu do informacji sieciowych – na potrzeby sprawdzania dostępu do Internetu przez Aplikację 3. Dostępu do sieci, w szczególności dostępu do Internetu – na potrzeby wysyłania danych wyświetlanych przez aplikacje tj. pozycji i czasów odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej, informacji o przystankach i ich położeniu itd. 11. Aplikacja opcjonalnie i za otrzymaną zgodą od Użytkownika wykorzystuję następujące funkcje na urządzeniu na którym jest uruchamiana: 1. Lokalizacji, w szczególności lokalizacji GPS – informacja o lokalizacji Użytkownika jest wykorzystywana na potrzeby wyświetlania jego pozycji na mapie oraz do wyszukiwania najbliższych przystanków względem jego aktualnego miejsca pobytu. W przypadku odmowy dostępu do funkcji lokalizacyjnych aplikacja daje możliwość użytkownikowi na określenie jej ręcznie lub losowo.

§ 2 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 2. Administrator zapewnienia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. 4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji. 5. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez aplikację.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. 2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa. 3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa. 4. W przypadku stałego usunięcia danych osobowych Użytkownika, które są niezbędne Administratorowi do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji. za jego zgodą, mogą zostać przekazane podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator w celu dostarczania informacji handlowej drogą elektroniczna przez adres e-mail lub numer telefonu. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika. 5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu. 6. Użytkownik może pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym lub odwiedzając stronę https://app.e-odjazdy.pl, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. 2. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik nie ma możliwości zainstalowania Aplikacji i korzystania z jej usług, dotyczy to również Aplikacji formie strony internetowej. Użytkownik powinien również dokonać odinstalowania Aplikacji, w momencie jej aktualizacji, jeżeli wymagała ona zmian w niniejszym dokumencie. 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. 4. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej reklamującej Aplikacje dostępnej pod adresem: https://e-odjazdy.pl/ W celu jakichkolwiek pytań lub wykonania praw Użytkownika wskazanych w § 3, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym na stronie internetowej: https://iterative.pl/